VALPROGRAM

Till att börja med vill vi rikta strålkastarljuset på att Båstads kommun och hela Bjärehalvön är ett smycke i sig. Med uråldriga anor och verksamheter har det samhälle vi ser idag vuxit fram ur och genom historien. Det är ett landskap och en bygd som formats över tid via naturens krafter och människohand. Att människan sen urminnes tider använt denna bygd och kustremsa som sitt hem och efterlämnat livsviktig information för eftervärlden att beakta, bevara och ta lärdom av är magiskt.

Det är något unikt i gammal tradition och gamla och urtida livsvillkor. Dessa livsvillkor har på olika sätt präglat vår bygd, dem vi är och det vi har idag – bl.a. i form av byggnader, torg, arkitektur, byaplaner som blivit till samhällen, släkter, yrken, öppna landskap och en hel del lämningar, osv.

Det är en tanke som färdats genom tid, en tanke som präglats av livsbetingelser och grundläggande behov och som utvecklat kunskaper som allt eftersom byggts på. En utveckling där förändringar skett till övervägande del med balans eftersom dåtidens människa levde på ett helt annat sätt och i samklang med naturen och de resurser som fanns att tillgå.

Tyvärr har detta smycke och dessa anor inte respekterats de senaste mandatperioderna.

Marknadens intressen har fått styra och våra politiker har inte låtit utvecklingen ske med balans och varsam hand.

BKF vill sätta stopp för dessa obegripliga, oansvariga och förödande exploateringar som inte är riktat till behovet utan till ett fiktivt behov för dem som eventuellt har råd.

Ett smycke har ett eftertraktat värde – rispar du smycket förlorar det i värde och du lägger det åt sidan och du söker dig till andra smycken för att njuta av skönhet och behag.

Så är det med vår bygd. Om vi inte lyckas styra om den sk utvecklingen och exploateringarna mot att istället handla om utveckling i balans har vi snart inget smycke kvar och det unika försvinner för gott.

Nu finns det krafter på bygden och inom politiken då framför allt moderater och folkpartister som inte tycker detta spelar någon roll.

Men det spelar roll – det spelar riktigt stor roll – och frågar du vanligt folk så är flertalet ursinniga över vad som pågår i vår kommun och de ställer sig frågande till varför inte vanligt folk tillfrågas.

Tyvärr har dessa personer inte förstått att det i huvudsak handlar om vilket parti du röstar på. De fortsätter att rösta på de partier som är grunden till förstörelsen – och får då som ett brev på posten just det de inte vill ha.

En av BKFs stor uppgifter är därför att visa på alternativ och på att informera våra kommuninnevånare om allt detta så att vi till nästa val får ett utslag som kan rädda och bevara vår kommun från att det rätt snart rent ut sagt annars går käpprätt åt helvete vad gäller balans, den lilla människans behov, budget, bevara det som ska bevaras och exploatera det som ska exploateras.

Här kommer vi därför och över tid och inför valet bygga upp och föreslå hur vi vill att kommunen ska drivas och hur det ska finansieras för alla i kommunens bästa. Programmet är långt ifrån färdigt och DU kan vara med och påverka och komma med förslag kring vad vi behöver ta upp.

Det roliga är att trots att BKF är ett tvärpolitiskt nätverk är vi enastående ense om en hel del frågor i kommunen.

Vår ledstjärna i valprogrammet och i hur vi menar att kommunen ska drivas är ett paket bestående av miljömedvetenhet – omvärldsmedvetenhet – medmänsklighet – ärlighet – transparens – medborgardialog – arbete för folket och inte för eget maktbegärs skull – med kvalitetssäkring och en organisation som eliminerar att politiker och tjänstemän samt stora företag i näringslivet via lakejer och springpojkar i kommunens maktsfär kan förflytta den konstitutionella makten från där den ska vara till att bl.a. via olika trix gå förbi lagen i diverse frågor samt LOU för diffusa kartellbildningar och gynnanden i ett nätverk som finns både i maktens korridorer och i näringslivet på bygden..

Det är något märkligt som finns i bakgrunden i en kommun när varken politiska ledamöter eller tjänstemän går emot eller lyfter att den offentliga debatten och beslutsprocessen i vår kommun är en låtsasföreställning där den reella makten som är ickekonstitutionell finns i bakgrunden och agerar via olika metoder och sammanslutningar. Vi vet fortfarande inte vad det beror på men det lutar mest åt att de inte vågar i rädslan att förlora ett jobb, en lönehöjning eller att bli utfrusna.

BKF vill självklart inte ha slika omständigheter och vill i det snaraste komma till rätta med det. Vi tror och hoppas att man via kvalitetssäkrat arbete och en värdegrund med kärnvärden värda sitt namn och där dessa värden gäller likväl för hög som låg kan komma till rätta med de nämnda eländet. I kommunhuset idag finns inget värdgrundsarbete och i de kärnvärden som ska gälla, observera, alla kommunalt anställda ställer sig ett flertal chefer samt ett antal anställda med högre position över dessa och kan av någon underlig anledning agerar och ha mandat som om det inte rör dem. Vi har vid fleral tillfällen sett att personer med högre befattningar missbrukat kommunens kärnvärden flerfaldigt utan följder. Samtidigt har fotfolk drabbats hårt endast av den orsaken att de gett sig rätten att sätta ner foten, ta plats och säga ifrån och ifrågasätta, men tyvärr med ytterst trista följder för deras privatliv och arbetsförhållanden.

BKF vill i det bestämdaste trycka på att det är dags att kommunen börjar tänka långsiktigt och driva flera parallella spår och inte enanhändigt satsa och luta sig mot peabsfären och dess nätverk samt turism.

I denna långsiktighet ska kommunen baserat på gedigen omvärldsbevakning och ekologisk hållbarhet arbeta fram en realistisk och långsiktig plan kring bl.a.:

 • boendemål
 • boendeformer
 • miljömål och alternativ
 • intäktsalternativ på bred bas
 • förbrukningsmål el, vatten, bränslealternativ
 • förhållningssätt kring exploatering av genuina miljöer och värdefull flora och fauna, naturreservat o. dyl. (vi kallar det för förbrukning av oåterkalleligt naturkapital)
 • kustlinjen
 • odling
 • transporter/färdmedel
 • infrastrukturen
 • inflyttning
 • reella behov
 • ska de reella behoven ställas mot fri exploatering
 • ska vi arbeta med konceptet ”antingen eller”..
 • hur hittar vi balansen, ansvaret och respekten
 • utflyttning
 • företagande
 • plats för alla
 • synergieffekter

Entré Båstad hävdades skulle öka konkurrensen och ge jobb – istället och som flera av oss förstod har det försatt flera småbutiker i konkurs och skapat arbetslöshet för dess ägare och personal. Kommunen har alltså inte skapat möjligheter snarare raserat möjligheter för hårt arbetande och engagerade kommunbor. Entré Båstad storlek platsar inte i en så liten kommun. Det har raserat livet för flera småföretagare och endast skapat arbetslöshet och en jobbväxling.

BKF vill ha wisselblower-verksamhet där allas röster som uppmärksammar kommunen på tråkigheter är lika viktiga att höra och ta tag i oavsett om det gäller någon i kommunhuset eller ute på golvet.

BKF vill även ha en oberoende äldreombudsman då alldeles för mycket utspelar sig mellan vårdtagarna och makten som sätter vårdtagarna på pottkanten utan att de blir respekterade och lyssnade på.

Ledande i kommunen idag är att man fått för sig att bästa sätt att locka hit nya innevånare är genom att exploatera för väl bemedlade.

BKF menar att detta är långt ifrån den rätta och enda lösningen – vilket ju egentligen säger sig själv.

För det första är BKF inte säkra på att inflyttning är någon lösning eller något som bygden över överhuvudtaget behöver. Och lösningen för eventuell ökad medborgarsiffra är isåfall inte exploatering. En kommun måste se till att först och främst ha på fötterna för dem som redan bor där. Planerar man för ökad inflyttning måste välfärden isåfall självfallet vara förberedd för det och det måste finnas en kalkyl på att kommunen klarar att leva upp tll det. I dagsläget haltar välfärden och med en allianspolitik där man sätter välfärden på vänt till fördel för exploateringar och höjda chefslöner kan ingen förändring ske som lockar utomstående att flytta hit och att på sikt stanna kvar. Ett antal familjer har prövat att slå rot men flyttat vidare just för att det visar sig att det inte finns någon substans bakom den självgoda slogan som kommunen marknadsför ”det självklara valet för barnfamiljer”. Om kommunen överhuvudtaget ska lyckas med att locka hit och öka innevånarantalet måste det först och främst ske genom att göra sig attraktiv och se till att ha rejält på fötterna inom välfärden. Vidare, att skaffa sig en kommunprofil som kunskaps- och hälsofrämjande med bra och attraktiva bostäder för alla samhällsskikt och däri ha en valmöjlighet för var och en hur man vill bo i kommunen samt att reell möjlighet verkligen finns för detta val. Man måste vidare höja lönerna för kommunalt fotfolk då konkurrenskraftiga löner drar till sig de bäst och mest erfarna (precis som på chefsnivå). Genom en mindre maktfullkomlig politik som ger politiken ett bättre rykte och med den lilla människan som ledstjärna får vi en mer sund och transparent politik där innevånarna står i fokus och inte näringslivet och lokala nätverk. Det gör att människor känner sig trygga, sedda och älskade och gör att de som bor här sprider ordet och lockar hit fler. Idag är det tvärtom – de vågar inte flytta hit p.g.a. hur illa skött allting är.

Om det får fortsätta som läget är med ett fokus för de välbemedlade, turism, den fri marknad som i vår kommun dominerar och konkurrerar ut säkerhet, trygghet och reella behov och som främjar ökad maktkoncentration i kommunen eftersom det oftast är ett och samma nätverk som figurerar, då kommer vi aldrig att komma till en ekonomisk, medmänsklig och utvecklande lösning med god inflyttning. Istället kommer makten som i vår kommun tycks finnas där för att underblåsa och underhålla sitt felriktade självändamål att stärka sitt grepp och till slut förgöra både sig själv och kommunens möjligheter.

Man kan säga att BKFs politik handlar om att ta det bästa, sunda, medmänskliga och ärligaste bitarna från varje lokalt parti så som det presenteras i deras valprogram och budget – inte så som det faller ut i verkligheten då det visat sig inte alltid omsättas i handling på adekvat och ärligt sätt utan mer tyvärr stannar vid att likna valfläsk. Moderat politik är dock den politik som vi är rörande överens om inte kan bistå med speciellt mycket. Moderat politik har inte bara på riksnivå utan även lokalt visat sig vara totalt verklighetsfrånvänt och i stort set endast gynna dem som är starka, friska, har på fötterna, kontakter och råd – helt och hållet på andra gruppers bekostnad. Dessutom är det så i vår kommun att de moderata kommunpolitikerna procentuellt är de främsta gynnarna av peabsfären och angränsande nätverk samt arbetar minst för den lilla människans behov – vilket ingen ska behöva acceptera. Valfrihet i alla lägen låter vackert men i verkligheten slår det ut, gynnar, segregerar, skapar dåliga möjligheter att styra och kontrollera, är en grogrund för avarter och oseriösa verksamheter.

Alla partier vill ha valfrihet – men inte som den högsta ledstjärnan och till vilket pris som helst.

Nedan finner ni uppbyggandet av vårt valprogram

Boende:

Hyresrätter, framförallt riktade till unga, ensamstående, separerade och skilda, gamla, sjuka och barnfamiljer ska vara så billiga som möjligt med lågvinst för Båstadhem i form att ett hyresprogram för att göra det möjligt med boende för de nämnda grupperna i ALLA byar på Bjäre – likväl i Båstad tätort.

I och med att dessa grupper har boende kan släkter och vänner stanna kvar i kommunen och de som vill starta ett liv här kan slå rot. Idag satsas inte på detta koncept – det är snarare så att dessa grupper har svårt att hitta boenden om ens alls. Samtidigt satsar kommunen istället på att fresta andra grupper utifrån att slå rot. Man tar alltså inte vara på det boendeönskemål och det möjliga invånarantal som redan finns utan ser till att låsa deras möjligheter i kommunen genom att satsa på bostadsrätter för att försöka få hit ekonomiskt starkare grupper. På sikt innebär det att dessa grupper flyttar från kommunen. Ganska oförskämt egentligen. Man kan säga att de försöker få till en slags befolkningsväxling.

Det är långt ifrån en sanning att alla har råd med bostadsrätt eller har möjlighet rent lånemässigt att skaffa densamma eller ens vill ha en bostadsrätt. Om man sänker ambitionsnivån på att bygga 30 hyresrätter per år till en vettig nivå, t.ex 10 hyresrätter per år, så har vi snart en fin bas att stå på. Tar man sen hand om de hyresrätter som finns och sköter dem så blir det än mer attraktivt.

Båstadhem menar att man inte har råd att bygga – men det är inte hela sanningen då det finns en trist agenda kring det uttalandet för att gynna peabsfären i att hålla deras och angränsande nätverk och springpojkars intäkter på högsta möjliga avkastning genom bl.a bostadsrättsbygge och att se till att den nämnda gynnas i exploateringarna. Ett flertal av dem spekulerar i fastigheter och tomtmark. Något som sker på bekostnad av segregering och vanliga människors behov.

VoO:

 • Med Sveriges högsta siffra på äldre och åldrande är det vitalt att satsa och inte tvärtom. Kommunen påstår att de ska ligga bland topp tio i Sverige som mål, men med den politik som förs kommer det inte att ske – snarare det motsatta och vi är i nuläget på väg mot en ny vårdskandal i kommunen med bl.a. en hög procent på undernäring som inte utreds, matsalar som dras in, hemtjänst som inte har tid, gamla som inte vill bo kvar hemma men som uppmanas till det för att kommunen inte satsat på boende för dem. Korttidsplatser som läggs ut till andra kommuner och matleveranser till de gamla och sjuka som både smak och näringsmässigt balanserar på gränsen. Vi menar att man ska göra precis det motsatta och inte snåla. Det är våra gamla värda och det betalar sig i längden. Det här måste få kosta.

Skola:

Båstads kommun ska vara en kunskapskommun. Genom att bedriva en skysstare lönepolitik kan man göra det möjligt för de bästa lärarna att söka sig till kommunen.

Bra lärare är grunden för god kunskapsinhämtning.

Bra lärare är lärare som kan fånga sina barn i undervisningen, har goda psykologiska, pedagogiska och metodiska kunskaper och som omsätter det på ett intelligent och ömsesidigt sätt så att barnen stannar upp och blir nyfikna och förstår. Bra lärare är också starka vuxna som i alla lägen är auktoriteten – den som barnen är trygga med och kan förlita sig på. Att vara en auktoritet innebär inte att man är elak eller dominant. Det är snarare att vara en vägvisare och en klippa någon som de vet alltid finns där och har svaren. Våra barn saknar detta i svensk skola – det är för mycket duddande och flum vilket gjort att barnen tagit över. Det är som i vilken grupp som helst – när reell vägledning och styrning uteblir tar dom som kan makten. Det finns alldeles för få vuxna i svensk skola idag som verkligen ställer upp och som de kan förlita sig på både kunskapsmässigt och trygghetsmässigt.

Därför föreslår vi följande.

 • Ökat ansvar kring mobbingfrågan och vad de vuxna verkligen gör för att förebygga och ta itu med de situationer som uppstår. Alldeles för många vuxna blundar eller låter bli att göra det de ska. Det har dessutom visat sig att de antimobbingprogram som finns i svenska skolor inte fungerar. Bl.a. har skolinspektionen gått ut med en vädjan kring att vuxna runt barnen ska ta sitt ansvar och anmäla. Det har dessutom visat sig att den lilla människan inte har stora möjligheter att hävda sig mot rektorer, lärare och skolchef i kommunen när deras barn far illa i skolvärlden.
 • Behöriga lärare i alla lägen och inget glapp mellan tillsättningarna.
 • Lönen för läraryrket ska upp.
 • Lärarna saknar kunskaper i genustänk, det måste förändras
 • Svenska skolböcker har låg standard, lärarna ska ha kunskaper att komplettera materialet så barnen får både en bred och djuplodad inlärning och utbildning. Vi behöver få bättre skolböcker.
 • Mer fokus på katederundervisning, vägledning och genomgångar både före och efter en uppgift eller ett prov.
 • Mindre fria val och ta bort större delen av den egna planering
 • Ta tillbaka bänkarna och ta bort materialspringet i klassrummet genom att ha allt material tillgängligt i bänken och inte i en byrålåda i andra änden av klassrummet.
 • Större tilltro till att barn och unga kan och vill – de behöver att lärarna utmanar dem, även de allra minst. Barn älskar framför allt när de är små att lära och har en enorm nyfikenhet och förmåga. Svensk skola hämmar detta redan i tidig ålder genom att inte tilltro dem dessa begåvningar och förmågor.
 • Ge dem som vill större utmaningar och fler läxor.
 • Se till att kommunens skolor håller samma standard som de bästa privatskolorna – det ska inte vara någon skillnad på kommunala och privata skolor vad gäller tillgång och möjlighet till bra lärare och god kunskapsinhämtning
 • Kan finska och franska barn älska sin skola, sitta tysta i klassrummet och lära på hög nivå redan tidigt så kan svenska barn – och det är inte synd om dem som så många säger, de älskar att börja skolan tidigt och att lära sig allt möjligt.
 • sluta med duddandet och tycka syns om mentaliteten det gynnar inte de svaga barnen.
 • Svaga barn behöver struktur – tydlighet – fokus – hjälp av lärare inte av kamrater – och tilltro till att de också kan och har förmåga att klättra och få nya sociala och intellektuella möjligheter oavsett bakgrund
 • Svensk skola manifesterar fokus på de svaga och sänker nivån för alla – det är ett led i den försämrade inlärningen och motiveringen till att utvecklas. Alla ska känna tilltro till att de kan utvecklas och det löser man inte med att dudda utan genom tydlighet och struktur samt individuella utmaningar.
 • Det ska vara tyst i klassrummen – material man behöver ska finnas i bänken. Uppslagsverk i en hylla bredvid.
 • Kepsar ska av
 • Mobiltelefoner ska utebli – skolan ska ha eget material för att eleverna ska kunna arbeta digitalt.
 • Mindre klasser
 • De vuxna ska ta tillbaka makten
 • Svenska skolan ska vara en hälsofrämjande skola, en kunskapsskolan och en kulturskola – detta ska interagera i ett sammanhang och genomsyra hela verksamheten och inte vara något som ska kunna väljas som profil utan gälla alla skolor i en kommun och borde gälla alla skolor i Sverige.

Förskola och Fritidshem:

 • Endast behöriga lärare – förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger.
 • Lönen för läraryrket ska upp
 • Mindre barngrupper och fler pedagoger.

LOU:

All verksamhet ska i ALLA lägen följa LOU – ingen agenda och inget gynnande av någon överhuvudtaget. Det skapar en bättre anda i kommunen och släpper fram andra entreprenörer och skapar möjligheter för dem att bygga upp sin verksamhet.

Exploateringar:

 • Följ LOU och sluta gynna peabsfären. Det finns många företag som kan utföra det som peabsfären utför så vi varken står eller faller med dem på något sätt.
 • För att se till att detta följs måste värdegrunder och etiska regler sättas upp i kommunhuset för tjänstemän och politiker – samt en slags kvalitetssäkrad arbetsgång som kan kontrolleras och bockas av. Den sk samordningsgruppen som sitter mellan KF och KS där dessa presidier agerar egenmäktigt måste även den ses över då där sker mycken märklighet och styrning som inte är varken lämplig eller bra för kommunen. Den nya organisationen måste alltså ses över rejält, helst helt tas bort.
 • Ett program för vad kommunen vill på sikt kring exploateringar ska sättas upp – nya påkomna påfund sättas åt sidan till fördel för de akuta och mest nödvändiga exploateringarna. Peabsfären ska INTE kunna få hela kommunen att dansa så fort de vill något.
 • Framför allt ska exploateringarna inte få kosta alla dessa miljoner innan det första spadtaget ens är satt i marken.

Kommunchefen:

 • Ska inte ha rätt till delegation och ska inte få agera egenmäktigt på politisk mark som Rikse gjorde och fick. Resultatet var förödande för kommunen.

Den nya organisationen:

 • Skulle ge ökad transparens och vitalisera debatten. Vad vi ser är snarare en debatt kring att alla dörrar stängts för ökad transparens samt att maktkoncentrationen manifesterats.
 • BKF vill ha tillbaks den gamla organisationen och öppna upp för verklig transparens och medborgarinflytande i ordets sanna och rätta bemärkelse.
 • BKF vill ha bort eller förändra den samordningsgrupp som sitter mellan KS och KF som idag agerar maktfullkomligt och egenmäktigt utan möjlig insyn och påverkan för andra inom politiken.

Ideell verksamhet:

Ska komplettera kommunal verksamhet. Därför ska det kontinuerligt föras sammanträden och möten med de ideela instanser som vill figurera. Vi känner till att kommunen inte varit speciellt samarbetsvillig här och det känns lite märkligt. Självklart ska all ideell verksamhet införlivas i hela paketet av åtgärder för att göra dagen så bra som möjligt för den utsatte och behövande.

Miljö:

Ett önskemål är att miljöpartiets kunskaper ska beaktas här och släppas in. Ta vara på de kunskaper som finns och sträva i det dagliga arbetet i kommunen mot en miljövänlig kommun. Miljöpartiet och de miljöanställda i kommunhuset bör ha ett samarbete i form av att miljöpartiet tar ett större ansvar och gör en större djupdykning i kommunens arbetssätt och olika mål samt lägger motioner kring detta med miljötjänstemännens syn som komplettering till KS och KF.

Det bör finnas en speciell miljögrupp där representanter från alla partier och föreningar som är kunniga kring detta möts.

Kultur:

I dagsläget med en budget som haltar får den sk finkulturen stå på vänt – BKF anser att vi inte har råd att köpa konstverk och skulpturer samt utöka kommunens utsmyckningar. Viktigare då är att sköta och bevara kulturlandskapet så att det ser rent, fräscht och välkomnande ut.

Satsa isåfall hellre på att gammal som ung har möjlighet att ta sig till och delta i det kulturutbud som finns på bygden och i närliggande kommuner och som anordnas av olika föreningar och sammanslutningar samt bibliotek, skola, vård och omsorg. Satsa även på att öka dessa kulturyttringar och att främja nya.

En ypperlig möjlighet fanns i Norrvikens trädgårdar vad gäller kulturyttringar och kulturgeografi men kommunen tog inte vara på den chansen utan lät istället och medvetet, den i Sverige möjligen största kulturgeografiska yttring, gå till exploatering via en agenda som luktar riktigt illa.

Bevara och sköt om kulturlandskapet och det lilla i parkväg som finns kvar. Inga tillrättalägganden i parkbilden utan låt det vara naturligt vackert och omskött samt bevarat.

Brunnsparken ska inte godkännas för tillrättalägganden, exploatering samt annektering av Hamnbolaget som ligger på bordet på kommunhuset i dagsläget.

Bevara i så stor utsträckning som möjligt det ursprungliga i kommunen utan att exploatera sönder och ändra dess karaktär och särdrag. Det gäller byggnader, ytor, mm.

Kommunen är ett smycke i sig och en bättre kultur än så finns inte. Tyvärr är det inget som våra politiker och nätverk i kommunen tycks begripa.

Sociala:

Den här biten är inte lätt. Men bitar ur alla kommunal ben faller under denna instans och yttring. Det handlar mycket om hur kommunen satsar och var de satsar samt tvärtom.

Därför har kommunen ett enormt ansvar vad gäller uppdatering, omvärldsbevakning och kunskap om olika gruppers villkor samt hur olika satsningar eller uteblivna satsningar slår.

Generellt kan man säga att det mycket handlar om flera olika ord och begrepp att ta ansar för:

 • kunskap
 • empati
 • omsorg
 • lyssna
 • transparens
 • dialog
 • tillgång
 • tillgänglighet
 • integrering
 • valfrihet
 • möjlighet
 • förebygga
 • flexibilitet
 • mötesplatser

Flera av dessa ben saknas idag då alliansen inte prioriterar svaga gruppers behov.

Ensamkommande flyktingbarn:

Är självfallet välkomna.

BKF efterlyser dock en tydligare och mer genomarbetad agenda för hur mottagandet och utslussningen ska se ut.

Det räcker inte med att säga som sagts från kommunhåll att det här ska vi nog klara och vi har råd.

Med tanke på att det ger en såpass stor merkostnad för kommunen på olika plan när 12 barn varje år ska slussas ut ur migrationsverkets verksamhet efter de tre första åren måste kommune ha en gedigen plan på bordet både för ekonomin, boendet och integreringen.

Vi har hittills inte sett någotdera.

Det verkar dessutom som att övervägande del av partierna inte vill ha de ensamkommande flyktingbarn i Båstad tätort – precis samma scenario som innevånarna möts av när det gäller att skapa möjligheter för mindre bemedlade, barnfamiljer och unga. Istället säger dessa partier att kommunens mindre tätorter är väl så goda alternativ och snarare förordar dessa. BKF ställer sig frågande till detta då vi menar att alla ska ha valfrihet var de vill slå ner sina pålar även de ensamkommande flyktingbarnen. Det ska inte finnas en medveten och planerad agenda att hålla vissa grupper borta från Båstad tätort genom att inte bygga hyresrätter. BKF menar att det kan finnas större möjligheter för barnen att integreras i Båstad tätort då flera familjer från andra länder känt sig isolerade i de små byarna och vantrivts och sedermera flyttat till Förslöv eller andra kommuner. Det är svårt nog för en inflyttad svensk utan familj eller släktskap på bygden att bli accepterad i dessa byar – hur svårt kan det inte då bli för ensamkommande barn. Vill vi utsätta dem för det. Det är betydligt högre i tak i Båstad tätort.

Aktiviteter för barn och unga:

Kustremsan:

Ska självklart helt och hållet skyddas från exploatering och förändringar. Ingen oavsett namn, härkomst, ekonomiska resurser och kontakter ska kunna ta sig förbi detta.

Riksintressen och naturreservat:

Ska beaktas fullt ut och inte ifrågasättas. Kommunen och näringslivet ska i all sin verksamhet väga in att dessa skydd och reservat finns så att förändringar sker med respekt och anpassas därefter.

Bevara det genuina:

Pågatåg:

BKF förordar en pågastation i placerad i Förslövs C med en snar förlängning till Grevie tätort.

BKF månar om det genuina och det lilla samt Bjärehalvöns helhet där alla gruppers möjlighet att ta sig fram måste beaktas.

BKF månar även om en agenda som inte fokuserar enbart på näringslivets krav samt oligarkernas. BKF ser tydligt att kommunen håller på att förgöra sig själv pga den dominerande effekten av de nämndas krav som ständigt ujnderlättas av allisansen. BKF vill ta ansvar för att det är kommuninnevånarnas behov som ska styra i balans med näringslivets krav.

BKF står till hundraprocent bakom S, C, MP, och delar av BPs motiveringar och argument om varför det är det bästa för kommunen och halvön att placera pågastationen Vid Förslöv C med fölängning mot Grevie.

Vi kommer lägga ut en underrubrik till valprogrammet om mer fakta kring pågatågets placering så småningom. Under tiden kan ni följa diskussionerna på HD/NST

Infrastruktur:

Konkurrensutsättning:

Balans:

Kvalitetssäkrat politiskt- och tjänstemannaarbete:

Revisionen:

Kommunrevisionen är kommunens yttersta instrument för att bevaka demokratin och demokratibegreppet och ska arbeta för att göra skillnad och inte som en instans där dolda agendor och maktmissbruk kan vidmakthållas. När revisionen inte arbetar med det som ledstjärna är det fara å färde. Om revisionen inte har ett kvalitetssäkrat arbetssätt är det stor risk att ingen förändring sker.

Vad vi ser idag är en revision som springer chefernas ärenden och inte fokuserar på helheten. Vi ser också att locket läggs på i politiska syften för att ställa sig välvillig till vissa partier.

Tyvärr är det också så att vår revision inte är tillräckligt kraftfull. Strategiskt har vissa partier placerat välvilligt inställda till det som pågår – och vilken revision får vi då. Märkligt egentligen att revisionen är politiker. Det borde vara folk utifrån med friska ögon.

Vi föreslår följande:

 • ungt, friskt blod i revisionen och som byts ut efter halva mandatperioden
 • kvalitetssäkrade arbetsformer
 • en delvis fast agenda för vad som regelbundet ska synas och följas upp
 • en mer transparent möjlighet för kommunmedborgarna att känna till att de kan föreslå revision kring vissa förehavanden samt att de kan komma till tals
 • fotfolk och chefer ska ha samma status

Politiska organisationen:

Den nya organisationen är ett stort misslyckande. Makt till några få är resultatet samt minskad transparens och demokrati.

Vi hävdar att den gamla organisationen var mer transparent och mer demokratisk. Transparent för att fler politiker var inblandade och kunde sprida ordet och detsamma vad gäller demokratin. När fler politiker är inblandade får fler säga sitt och komma med infallsvinklar, det blir också en större spridning på vilka som tar del av materialet och som kan fördela läsningen och ärendena.

BKF förordar att gå tillbaks till den gamla organisationen men behålla beredningarna. Fördela arbetet i beredningarna och sänka ersättningen för berednignsordföranden som är hutlöst hög, 96000 per år.

Finansiering:

 • inga fantasilöner till chefer och politiker
 • höja arrendet i hamnen för hamnbolaget
 • dra ner på administrationen, det finns för många mellanchefer bl.a inom VoO
 • sommargäster ska betala för sitt vatten
 • färre konsulter
 • färre exploateringar och allt som kommer med det i ekonomisk vinst genom att avstå
 • Inget Åstad ger en enorm ekonomiskt vinst
 • satsa på de hyresrätter som finns och på att endast bygga efter behov
 • satsa på åretruntboende istället för på sommargäster
 • se andra program för intäkter än turism
 • stoppa peabsfärens framfart då behöver vi inte lägga så mycket tid och pengar på detaljplaner som ska ändras stup i kvarten, utredningar, konsulter, och allt som följer i dess kölvatten av kostnader
 • det är en myt att vi endast kan utvecklas genom att exploatera – att bevara och förändra med varsam hand och efter behov kan generera långt fler vinster på sikt och av olika värden
 • öka de ideella föreningarnas inflytande i kommunen – där finns många vinster att göra, både ekonomiska, medmänskliga och humanitära
 • sänk lönen för de tre beredningsordförandena

Kom gärna med förslag!

BKF

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s