Centralfigurer i kommunen..


För att hålla allmänheten informerad och upplyst om lokala arbetsmetoder, nätverk, klan- och kartellliknande samarbeten så kommer vi på denna  sida och i ett flertal inlägg lägga upp offentliga data kring olika centralfigurer i kommunen som rör sig kring desamma. Genom vår information kommer en bild växa fram som visar på en mängd gemensamma nämnare –  bl.a trådar, stolar samt en tydlig faktabild om en rejäl maktkoncentration, lakejer, springpojkar och inblandade ända in i maktens korridorer i Båstads kommun.

Men det slutar tyvärr inte där. trådarna och nätverken länkar till kontakter och nätverk i hela Sverige, myndigheter – även till företag och styrelser utomlands.

Ytterligare en bild blir tydlig – det är inte konstigt att vår kommun går under namnet ”Familjeföretaget Båstads kommun” eller ”dotterbolag till PEAB”.

Övriga slutsatser får ni dra själva.

Fakta kring följande personer, stiftelser, organisationer, institutioner och företag enligt allmäna data på nätet:

Båstads kommun – KF ledamöterna utser bl.a ledamöterna till Norrvikens Trädgårdars stiftelsestyrelse, efter förslag från sittande stiftelsestyrelse. KF ska vara det viktigaste och dominerande organet för beslut i kommunen. Men för tillfället menar många att det inte är så utan att det är KS som bestämmer. I KS representeras alla partier enligt följande: M 3 ledamöter varav en är KS ordförande Kerstin Gustavsson kommunalråd, FP 1 ledamot, C 2 ledamöter, KD 1 ledamot. Dessa ledamöter representerar alliansen som styr kommunen och innehar 7 platser. Oppositionen innehar 6 platser. BP 3 ledamöter, S 2 ledamöter, MP 1 ledamot. Allisansen håller ihop när frågorna kommer till KS, även om de varit oense i utskotten. Detta gör att med en ledamot mer går alla alliansens förslag igenom, ibland även med röster från oppositionen. Men i de flesta fall står sig oppositiones slätt i många viktiga och avgörande frågor för kommunen. De frågor som sen går vidare till Kommunfullmäktige (KF) behandlas många gånger på samma sätt, dvs alliansen håller ihop och oppositionen står sig slätt. Som tur är har vi några starka och mycket kunniga ledamöter som vågar och orkar gå emot sitt eget parti, däribland Janet Gunnarsson, C. En ledamot som inte håller med yrkar på tillägg, lägger ner sin röst, reserverar sig eller följer sitt parti. I övervägande del av fallen håller alltså alliansen ihop även om de går emot sina hjärtfrågor. LOU – lagen om offentlig upphandling – en del av kommunens verksamhet som är lagtvingande och som ska styra upp att processen kring anlitande av utomstående företag som kommunen anlitar är demokratisk.

Erik Paulsson – PEAB och PEABsfären (däribland NTAB), Lilla Båstad AB, Backahill, Wihlborgs med flera fastighetsbolag. Erik Paulsson ligger bakom upprustningen av Hotel Skansen i Båstad och är delägare i de bolag som enligt ett arrendeavtal ska rusta upp och sköta hamnen.

Här hittar ni mer information om Erik Paulsson: http://www.121.nu/onetoone/person/Erik_Gustav_Paulsson/2cdb331a5a34ba5e84251a88c6f71e27

Mats Paulsson

Rutger Arnhult

Herr och Fru Kreitz

Malte Åkerström

Stiftelsestyrelsen Norrvikens Trädgårdar

Hamnbolaget

Per Iwansson – fd planchef i Båstad, utarbetade detaljplan åt NTAB för exploateringen av nedre platån – Norrvikens lågplatå. Som dåvarande kommunanställd och samtidigt projektanställd av Lilla Båstad AB varit med om att utarbeta exploateringsplanerna för Lilla Båstad AB och har kommunens uppdrag att utarbeta ny detaljplan för området.

När Erik Paulssons bolag Lilla Båstad AB lade fram en mycket omfattande plan för hur han ville exploatera ett område i och runt omkring Norrvikens Trädgårdar, presenterades Båstads planchef, Per Iwansson, som en av dem som hade varit med om att ta fram projektförslaget. Själv säger dåvarande planchefen Per Iwansson att han utförde arbetet i Erik Paulssons bolag Lilla Båstad AB i egenskap av kommunal tjänsteman. – Jag har varit med och diskuterat innehållet och förslaget med arkitekten – i egenskap av kommunal tjänsteman. Jag tillhör projektgruppen kan man säga, säger han.

– Risken är att den kommunala nämnden (KS) i någon mening kan anses jävig, den ska godkänna ett förslag som den – eller kommunens planchef – varit med om att utforma, säger Pär Cronhult, chefjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Tomas Rikse, kommunchef i Båstad och chef för dåvarande planchefen Per Iwansson som bytte jobb inom kommunen vid årsskiftet, säger sig inte känna till att Iwansson arbetade med Erik Paulsson.

Tomas Andersson (fp) – KF ledamot, paritledare för FP, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, sen hösten 2012 sittandes i KS, tidigare ledamot i stiftelsestyrelsen Norrvikens Trädgårdar, har tidigare varit styrelseledamot i NTAB. Andersson har också varit med om att driva igenom en fördjupad översiktsplan för ett stort område kring Norrvikens Trädgårdar som banar väg för Mats Paulssons exploateringsplaner via bolaget NTAB. Andersson har fram tom 6/10 2012 suttit som styrelseledamot i Erik Paulsson-bolagen Båstad Hamn AB och Båstadtennis & Hotell AB. I och med sin nuvarande stol i KS, from i höst, har Andersson avsagt sig dessa uppdrag. Andersson är dock delägare i Båstad Hamn AB.

Anette Åkesson (m) – fd kommunalråde och kommunstyrelsens ordförande, som under hela sin mandatperiod varit tjänstledig från Peab, fick veta att Per Iwansson var involverad i projektet Lilla Båstad AB när Erik Paulsson presenterade sitt exploateringsprojekt. Men hon finner ingen anledning att kritisera arrangemanget. Åkesson har aktivt understött alla PEAB:sfärens exploateringsplaner för Norrviken.

Jan Ahlström (m) – Ahlström är fullmäktigeledamot och ordförande i kommunala Båstadhem. Fd ordförande för Båstad turism. Fd ordförande för Butab – som numera är ett kommunalt fastighetsbolag efter att tidigare varit ett kommunalt utvecklingsbolag för näringslivet och som numera är en del av Båstadhem där Ahlström är ordförande med Robert Falck som VD. Fd stiftelseordförande i Ravinen som tillsammans med konstnärsparet Kreitz drivit investeringar och utveckling av Norrvikens Trädgårdar tillsammans med Mats Paulsson. Paret Kreitz är dessutom goda vänner med Mats Paulssson (se en av artilarna i frågan). Dags dato vet inte om denna stiftelse fortfarande existerar. Båstadhem där Ahlström är ordförande vill göra om 100 hyresrätter till bostadsrätter i kommunen. Han menar att dessa intäkter ska ge Båstadhem råd att bygga och finansiera nybyggnationer av hyresrätter. Det märkliga är att det går tre bostadsrätter på att bygga en hyresrätt. De vill också sälja ut flera fastigheter med hyresrätter i vilket öppnar upp för spekultion. Betänk här att kommunen har en hyresrättskö på ettusenfemhundra personer. Utöver det ville Båstadhem bl.a bygga fyra flerbostadshus vid Tarravägen i Båstad. En del av den aktuella marken ägs av kommunen, en annan av bostadsrättsföreningen Buena Vista. Tanken är att Båstadhem ska sälja vidare bostäderna till Classic hus som ägs av Peabsfären. Ärendet gick dock inte igenom den här gången. De planerde hyresrätterna på Korröd har efter påståenden om att det blir för dyrt att uppföra, trots att marken inte behöver köpas in utan redan ägs, nu gjorts om till bostadsrätter som ska uppföras av Classic Hus en del i Peabsfärens bolag. Läs följande utdrag ur NSTs artikel: […] ”Det är Båstadhem som äger tomten och som planerar att starta bostadsrättsföreningen. Båstadhem är också byggherre. Richard Jakberg och Stefan Jansson, som bland annat står bakom bostadsrättsföreningarna Buena Vista och Köpmansgården i Båstad, har anlitats som konsulter.– Vi hoppas att bygget kan sätta igång till hösten och vara klart till nästa jul, 2013. Bygget kan sätta igång när åtta hus är bokade, säger Richard Jakberg. Anette Åkesson (M), kommunstyrelsens ordförande, sticker inte under stol med att alliansen gärna hade velat se hyresrätter på Korröd. – Men om Båstadhem ser det här som ett sätt att finansiera bygge av hyresrätter på en annan plats så blir det här det näst bästa alternativet, säger hon. Oppositionsrådet Anne Kjellberg (S) påpekar att det behövs bostäder för äldre i Båstad också. – Men frågan är om det är den här typen av bostäder som efterfrågas. Det finns redan ganska gott om bostadsrätter i Båstad. Jan Ahlström (M), ordförande i Båstadhems styrelse, säger sig inte vara tillräckligt insatt i projektet för att uttala sig om det”. Erik Paulsson lär har köpt Jan Ahlströms enorma villa/gård på höjden nedanför Ljungvägen i Grevie. Villan köptes för 14 miljoner men läggs nu ut till försäljning med den nya ägaren Erik Paulsson för endast 9 miljoner. Den mark som styckats av sägs inte beräknas till flera miljoner som mellanskillnaden ger.

Anders Persson – fd lokalpolitiker (fp) och ledamot i kommunfullmäktige och tidigare personalchef på Lindab under dess dåvarande vd Kjell Åkesson, som tillika var styrelsemedlem i PEAB. Lindab är en stor leverantör till Peab. Utsågs 2006 till ordförande i Norrvikenstiftelsens styrelse. Avgick från tjänsten på Lindab med avgångsvederlag. AP har deltagit i utarbetandet av planerna för Lilla Båstad och har varit den drivande kraften för försäljningen av stiftelsens egendom. Undertecknare av överlåtelseavtalet till Lilla Båstad AB.

Kjell Bertilsson (s) – tidigare socialdemokratiskt oppositionsråd, nu styrelseordrförande i Erik Paulssons Hamnbolaget AB. I olika omgångar ledamot av Norrvikens stiftelsestyrelse. Deltog i planeringsmötet mellan kommunledning, stiftesestyrelse och landshövding januari 2004. Undertecknare av överlåtelseavtalet för stiftelsens fastighet.

Bertil Mattsson – fd partiledare för Bjärepartiet och förste vice ordförande i kommunfullmäktige, har haft uppdrag inom PEAB-sfären, invald i stiftelsestyrelsen 2012 och undertecknare av överlåtelseavtalet.

Robert Sundqvist – tidigare kommunpolitiker och partiledare för Bjärepartiet. Satt som styrelseledamot både i NTAB och stiftelsen och undertecknade 2004 arrendeavtalet både för bolaget och stiftelsen! När detta uppdagades fick ett nytt arrendeavtal skrivas 2005. Sundqvists bolag Exoheat – S-Solar levererar solpaneler till PEAB.

Anne Kjellberg (s) – efterträdde Bertilsson och som via förmodad kohandel med M och trots att Bjärepartiet är det största oppositionspartiet fått posten som kommunalt oppositionsråd. Det är inte obekant att S sitter i knät på M i denna kommun. Anne Kjellberg innehar ett styrelseuppdrag i Hamnbolaget där hon ska kritiskt granska och syna för att föra kommnens intressen vidare. Kommunen = vi medborgare.

Åsa Ragnarsson (m) – sitter på större delen av kommunens budget i bl.a välfärdsfrågor och är en centralfigur i sitt parti. Vi anar att Åsa tagit över fd kommunalrådet Anette Åkessons drivande roll inom den moderata partiet då nuvarnade kommunalråd Kerstin Gustafsson av oss anses som en svag ledare.

Benkt Ragnarsson (m) – gammal i gamet och kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande. Positionen innebär en central plats i den kommunala organisationen och ett brett nätverk.

Tomas Rikse –kommunchef som går utanför sina befogenheter och lägger sig i politiska frågor och uttalar sig i dessa utan att de är förankrade i KF. Vi befarar att det finns en liten politisk klick som samarbetar med Rikse och sanktionerar detta.

Bengt Holgersson – landshövding i Skåne län 1997 – 2005. Deltog i planeringsmötet 2004 och utlovade välvillig och snabb behandling av exploateringsplanerna från länsstyrelsens sida. Fick efter sin avgång som landshövding en plats i stiftelsestyrelsen Norrvikens Trädgårdar.

Företagsnätverket i Båstad:

PEAB: Bygg- och anläggningsföretag. Grundare och huvudägare bröderna Mats och Erik Paulsson. Familjen har 2/3 röstmajoritet i bolaget, som omsätter 40 milj/år och har 15 000 anställda. Huvudkontor i Förslöv, Båstads kommun.

Lindab: Ventilations och byggkomponentföretag. Huvudkontor i Grevie, Båstad kommun. Omsättning 6,8 milj. 4 300 anställda. Största enskilda kund är PEAB. Under åren 2003 – 2008 var Kjell Åkesson vd i företaget och satt under flera år med som styrelseledamot i PEAB. Företagen har intimt samarbete – Lindab Arena, Ishockeyklubben Rögles hemarena i Ängelholm, byggdes av PEAB.

Nolato: Leverantör av polymera produkter och produktsystem i plast, silikon, TPE och gummi. Omsättning 3 milj, anställda 5 500, större delen vid fabriker i Kina, Huvudkontor i Torekov, Båstads kommun. Familjen Paulsson (Erik Paulsson) är en av de större ägarna med drygt 20% av bolagsrösterna.

Norrvikens Trädgårdar AB genom NTAB Intressenter AB: ägare Mats Paulsson och nära medarbetare Malte Åkerström. Står för exploateringen av den nedre platån av Norrvikens Trädgårdar och har under 5 år arrenderat trädgårdarna. Under denna period har trädgårdarna, evenemangsmöjlighetern och fastigheterna misskötts vilket sedemera lett till att Trädgårdarna anses gå med förlust och måste säljas. In träder då Erik Paulsson med Lilla Båstad AB med ett helhetskoncept för att rädda trädgårdarna. Detta koncept innefattar en helt ny stadsdel som ska byggas i de historiskt anrika och världsberömda samt prisbelönade Trädgårdarna med resultat att endast en mycket liten del av den anlaggda preken kommer finnas kvar. Stadsdelen ska via stora moderna komplex hysa boende för ca 500 personer med butiker, hotell, spa, mm.

Lilla Båstad AB: Ägare Erik Paulsson (via Backahill AB) som planerar köp och exploatering av stiftelsens fastighet

Båstads Hamn AB: Arrenderar och förvaltar Båstad hamn och dess närområde. Huvudägare Erik Paulsson. Styrtelseordförande Kjell Bertilsson. I styrelsen sitter även Ann-Margret Kjellgren och Thomas Andersson har fram tom i höst 2012 suttit i styrelsen och är delägare.

Båstadtennis & Hotell AB: Äger och förvaltar Tennisstadion och fastigheten till Hotell Skansen och Café Bakfickan. Huvudägare Erik Paulsson. Styrelsemedlem Thomas Andersson m.fl. Tennistävlingarna drivs av ett annat Paulssonbolag –  Skistar .

Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB driver hotell och restaurangrörelsen som dotterbolag till Scandinavian Resort i Båstad AB, huvudägare Paulsson-familjen. Erik Paulsson dotter Sara Karlsson sitter också i styrelsen för denna koncern, i vilken även ingår Hotell Torekov Resort AB.

Familjen Paulsson är storägare i fastighetsbolagen Brinova och Wihlborgs och Erik Paulsson är styrelseordförande i Faberge och helägare i Backahill AB med dotterbolag Backahill Bjäre AB som ligger bakom Fastighetsutveckling i Båstad AB med stora byggplaner i Båstad via Åstadprojektet. Stefan Mårtensson, vd för det senare bolaget är nyligen dömd för bokföringsbrott. Något som kommunchef Tomas Rikse inte ser som något problem för att fortsätta ett samarbete däribland i form av Åstadprojektet, det nya och stora bostadområdet i Båstad.

Tennis Lodge i Båstad AB är ett annat hotellföretag (Hotell Riviera) i Båstad med Erik Paulsson som styrelseordförande och en av huvudägarna.

Båstads Företagsby AB har Sara Karlsson, dotter till Erik Paulsson som huvudägare och vd . Företaget hyr ut lokaler till ett 50-tal småföretagare i Båstad, som därvid står i viss beroendeställning till ägaren. Sara K. och hennes man är även ägare eller delägare i flera mindre företag i kommunen t.ex. Killebäckstorp i Båstad AB, Bjärerondellen AB, Ängsgården i Båstad AB, och Öllövs Strand Golf AB.

Ägarintressen utan direkt styrelsemedlemskap finns även i andra företagt ex Heberleins Delikatess Kött & Chark AB.

PEAB har ett samarbete med ytterligare företagare på orten, t ex  Stefan Mårtensson, Svensk Handel och Fastigheter AB som bygger Båstad Handelsplats, Entré Båstad. Därtill finns ett flertal underleverantörer till bolagen, som med anställda står i beroendeställnning till PEAB-nätverket.

Källor:                                                                                                                                                                                                                                          Artikeln ”Kungarana av Båstad”, SvD Näringsliv 2011 15 maj. Kommunens hemsida,  Norrvikens Trädgårdssällskap, www.121.nu, hd.se/bastad, , hd.se

Annonser

2 reaktioner på ”Centralfigurer i kommunen..

  1. Jätte bra sammanställning!

    Det är inte så konstigt att det blir som det blir i Båstad kommun.
    Tråkigt att inte fler aktörer får möjlighet att etablera sig i kommunen! Detta då klanen noga bevakar vilka som vill etablera sig och riskerar de att kollidera med klanenens intressen är inte någon etablering möjlig, med hänvisning till klanens ägar förhållanden i kommunen.

    Detta måste vi komma ihåg när vi röstar nästa gång, så att vi kan få in politiker och även tjänstemän för den delen som inte har några besvärande kopplingar till några enskilda intressenter i kommunen, först då kanske Båstad kan börja leva upp igen utan en massa lik i garderoben i form av enskilt gynnande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s